BEZPŁATNA WYSYŁKA i ZWROT

Wstęp

Poniżej znajdziesz nasze Ogólne Warunki Handlowe. Obowiązują one zawsze, gdy korzystasz lub składasz zamówienie za pośrednictwem naszej Witryny i zawierają ważne informacje dla Ciebie jako kupującego. Dlatego przeczytaj uważnie Ogólne Warunki Handlowe. Zalecamy również zapisanie lub wydrukowanie niniejszych warunków, aby móc je przeczytać ponownie w późniejszym czasie.

Definicje

1 Ron Henze Mode: z siedzibą w Lemmer i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem rejestracyjnym 01053185, działająca pod nazwą Ron Henze Mode.

2 Strona internetowa: strona internetowa Ron Henze Mode, z którą można się zapoznać za pośrednictwem www.jilsen.com i wszystkich powiązanych subdomen.

3 Klient: osoba fizyczna niewykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera Umowę z Ron Henze Mode i/lub zarejestrowała się w Witrynie.

4 Umowa: wszelkie ustalenia lub umowy pomiędzy Ron Henze Mode a Klientem, których integralną część stanowią Ogólne Warunki Handlowe.

5 Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

Zastosowanie Warunki ogólne

1 Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw w trybie Ron Henze, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

2 Jeżeli Klient zawrze w swoim zamówieniu, potwierdzeniu lub komunikacie zawierającym akceptację postanowienia lub warunki, które odbiegają od Ogólnych Warunków lub w nich nie występują, są one wiążące dla Trybu Ron Henze tylko wtedy, gdy i o ile zostały one wyraźnie zaakceptowane na piśmie autorstwa Rona Henze Mode. .

3 W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu lub usługi, te warunki mają również zastosowanie, ale Klient zawsze może powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków .

Ceny i informacje

1 Wszystkie ceny podane w Witrynie i innych materiałach pochodzących z trybu Ron Henze zawierają podatek VAT i inne opłaty nałożone przez rząd.

2 Dostawa jest bezpłatna w przypadku dostarczenia do punktu odbioru paczek DPD.

3 Zawartość Serwisu została opracowana z najwyższą starannością. Jednak Ron Henze Mode nie może zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie są zawsze poprawne i kompletne. Wszystkie ceny i inne informacje w Witrynie oraz w innych materiałach pochodzących z trybu Ron Henze są zatem obarczone oczywistymi błędami programistycznymi i literówkami.

4 Ron Henze Mode nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia (kolorów) spowodowane jakością ekranu.

Umowa Realizacji

1 Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta oferty Ron Henze Mode i spełnienia warunków określonych przez Ron Henze Mode.

2 Jeżeli Klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, Ron Henze Mode niezwłocznie potwierdzi elektronicznie otrzymanie przyjęcia oferty. Do czasu potwierdzenia otrzymania tej akceptacji Klient ma możliwość rozwiązania Umowy.

3 Jeśli okaże się, że Klient podał nieprawidłowe informacje podczas akceptowania lub zawierania Umowy w inny sposób, Ron Henze Mode będzie uprawniony do wypełnienia swojego zobowiązania dopiero po otrzymaniu prawidłowych informacji.

4 Ron Henze Mode może dowiedzieć się w ramach prawnych, czy Klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, ale także o wszystkich faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia Umowy. Jeśli na podstawie tego dochodzenia Ron Henze Mode ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć Umowy, jest on uprawniony do odmowy zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub do dołączenia do realizacji specjalnych warunków, takich jak przedpłata.

5 Ron Henze Mode ma prawo odmówić realizacji zamówień od klientów, którzy działają w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej.

Rejestracja

1 W celu optymalnego korzystania z Serwisu, Klient może zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny/opcję logowania do konta w Serwisie.

2. W trakcie procedury rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których może logować się do Serwisu po dokonaniu rejestracji. Klient jest odpowiedzialny za wybór wystarczająco wiarygodnego hasła.

3 Klient musi zachować swoje dane do logowania, nazwę użytkownika i hasło w ścisłej poufności. Ron Henze Mode nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie danych logowania i zawsze może założyć, że Klient rejestrujący się w Serwisie jest w rzeczywistości tym Klientem. Wszystko, co dzieje się za pośrednictwem konta Klienta, odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Klienta.

4 Jeśli Klient wie lub podejrzewa, że ​​jego dane logowania dostały się w ręce osób nieupoważnionych, musi jak najszybciej zmienić swoje hasło i/lub poinformować o tym Ron Henze Mode, aby Ron Henze Mode

Moda może podjąć odpowiednie środki.

Umowa Wykonawcza

1 Po otrzymaniu zamówienia przez Ron Henze Mode, Ron Henze Mode wyśle ​​produkty tak szybko, jak to możliwe, z należytym przestrzeganiem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu.

2 Ron Henze Mode jest uprawniony do angażowania osób trzecich w wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.

3 Strona internetowa jasno opisuje, w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy, w jaki sposób nastąpi dostawa iw jakim terminie produkty zostaną dostarczone. Jeśli nie uzgodniono ani nie podano terminu dostawy, produkty zostaną w każdym przypadku dostarczone w ciągu 30 dni.

4 Jeśli Ron Henze Mode nie może dostarczyć produktów w uzgodnionym terminie, poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na nowy termin dostawy albo otrzyma możliwość nieodpłatnego rozwiązania Umowy.

5 Ron Henze Mode zaleca Klientowi dokonanie oględzin dostarczonych produktów i zgłoszenie stwierdzonych wad w rozsądnym terminie, najlepiej pisemnie lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym gwarancji i zgodności.

6. Z chwilą dostarczenia produktów pod wskazany adres, ryzyko związane z tymi produktami przechodzi na Klienta. Jeżeli wyraźnie uzgodniono inaczej, ryzyko przechodzi na Klienta wcześniej. Jeśli Klient zdecyduje się na odbiór produktów, ryzyko przechodzi z chwilą przekazania produktów.

7 Ron Henze Mode jest uprawniony do dostarczenia produktu podobnego jakościowo do zamawianego, jeżeli zamówiony produkt nie jest już dostępny. Klient ma wówczas prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy i bezpłatnego zwrotu produktu.

Prawo odstąpienia od umowy

1 Klient ma prawo rozwiązać Umowę zawieraną na odległość z Ron Henze Mode w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, bezpłatnie, bez podania przyczyn. Bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem albo:

jeżeli Klient zamówił kilka produktów w ramach tego samego zamówienia: dzień, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt.
jeżeli dostawa Produktu składa się z kilku przesyłek lub części: od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymali ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
w przypadku umów dotyczących regularnej dostawy produktów przez określony czas: dzień, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.
2 W okresie do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Klient będzie obchodził się z produktem i opakowaniem z należytą starannością. Klient otworzy opakowanie i użyje produktu tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Punktem wyjścia jest tutaj to, że ta kontrola nie może wykraczać poza to, co Klient mógłby zrobić w sklepie stacjonarnym.

3 Klient ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości produktu wynikającą ze sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza to, co jest dozwolone w poprzednim akapicie.

4. Klient może rozwiązać Umowę zgodnie z ust. 1 w terminie określonym w niniejszym artykule, przesyłając wzór formularza odstąpienia od umowy (cyfrowo) do Ron Henze Mode lub w inny sposób jednoznacznie poinformować Ron Henze Mode, że rezygnuje z zakupu. W przypadku raportu cyfrowego Ron Henze Mode potwierdza otrzymanie tego raportu. Po rozwiązaniu umowy Klient ma 14 dni na zwrot towaru. Możliwy jest również natychmiastowy zwrot produktu w okresie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem załączenia wzoru formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Produkty można zwrócić do:

Ron HenzeMode
Kadijk 9
8531 XH, Lemmer

5 Kwoty już wpłacone (z góry) przez Klienta zostaną zwrócone Klientowi w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż 14 dni po rozwiązaniu Umowy, w ten sam sposób, w jaki Klient opłacił zamówienie. Jeżeli Klient wybrał droższy sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Ron Henze Mode nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów związanych z droższym sposobem dostawy.

O ile Ron Henze Mode nie zaoferuje samodzielnego odbioru produktu, Ron Henze Mode może poczekać ze spłatą do momentu otrzymania produktu przez Ron Henze Mode lub do czasu, gdy Klient wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6 Informacja o tym, czy prawo do odstąpienia ma zastosowanie i jaka jest wymagana procedura, zostanie wyraźnie podana w Witrynie przed zawarciem Umowy.

Zapłata

1 Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności na rzecz Ron Henze Mode zgodnie z metodami płatności wskazanymi w procedurze składania zamówienia oraz ewentualnie na Stronie Internetowej 

stary. Tryb Ron Henze ma swobodę wyboru metod płatności, które również mogą się od czasu do czasu zmieniać. W przypadku płatności po dostawie, Klientowi przysługuje termin płatności 14 dni licząc od dnia następującego po dostawie.

Gwarancja i zgodność

1 Ron Henze Mode gwarantuje, że produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub regulacjami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. . Jeśli zostało to wyraźnie uzgodnione, Ron Henze Mode gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

2 Gwarancja udzielona przez Ron Henze Mode, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia, które Klient już posiada i może powoływać się na mocy Umowy.

3 Jeżeli dostarczony produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi poinformować o tym Ron Henze Mode w rozsądnym terminie po wykryciu wady.

4. Jeżeli Ron Henze Mode uzna reklamację za zasadną, po konsultacji z Klientem reklamowany produkt zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócony. Maksymalne odszkodowanie jest równe cenie zapłaconej przez Klienta za produkt. Niniejszy artykuł nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych.

Procedura reklamacyjna

1 Jeżeli Klient ma reklamację dotyczącą produktu (zgodnie z artykułem dotyczącym rękojmi i zgodności) i/lub innych aspektów usługi świadczonej przez Ron Henze Mode, może złożyć reklamację do Ron Henze Mode telefonicznie, mailowo lub poczta. . Zobacz dane kontaktowe na dole Regulaminu.

2 Ron Henze Mode udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli udzielenie merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi nie będzie jeszcze możliwe, Ron Henze Mode potwierdzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji i wskaże termin, w jakim spodziewa się udzielić merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi na reklamację Klienta .

Dane osobiste

1 Ron Henze Mode przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z polityką prywatności opublikowaną w Serwisie.

Postanowienia końcowe

1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

2 O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy sąd holenderski w okręgu, w którym ma siedzibę Ron Henze Mode.

3 Jeżeli postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całości Ogólnych Warunków. W takim przypadku strony przyjmą (a) nowe postanowienie (nowe) w celu jego zastąpienia, które nada kształt intencji pierwotnego postanowienia w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

4 W niniejszych Ogólnych Warunkach „w formie pisemnej” obejmuje również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail są wystarczająco ustalone.

Szczegóły kontaktu

Jeśli po przeczytaniu niniejszych Ogólnych Warunków masz jakiekolwiek pytania, skargi lub uwagi, prosimy o kontakt pisemny lub e-mailowy.

Ron HenzeMode
Kadijk 9
8531 XH, Lemmer
tel. 0514-563560
e info@ronhenze.nl
Izba Handlowa 01053185
NL801307533B01